เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยพาหนะทางอากาศให้ได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ทั้งนี้ กำชับการแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ยังคงต้องแจ้งตาม ม.37 เหมือนเดิม 👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️

From 2 July 2022 onwards except ‘ TM.6 ‘ For foreigners traveling in The kingdom by airline. The foreigners have to inform the notification over 90 days same as before.👮🏻‍♂️👮🏻‍♂️

Categories:

Tags:

Comments are closed