วันที่ 22 มิ.ย.65

พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ตม.จว.กำแพงเพชร โดยมี พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ การนี้ ผบก.ตม.5 ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ ตม.จว.กำแพงเพชร จากนั้นได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยให้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล, ผบ.ตร., ผบช.สตม. และ ผบก.ตม.5 อย่างเป็นรูปธรรม กำชับการปฏิบัติงาน การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ สตม. อย่างครบถ้วน ให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในมิติของพื้นที่ชั้นใน การบริหารพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ การดำเนินการของจุดบริการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่ออนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ทีมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จว.กำแพงเพชร ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ สตม.กำหนด และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยของตำรวจอย่างเคร่งครัด

Tags:

Comments are closed