ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

1. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อทำงานในบริษัท , หจก. (รหัส B)

2. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อเป็นครู, อาจารย์ (รหัส B)

3. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อศึกษา (รหัส ED)

4. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. (รหัส O)

5. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักรไทย (รหัส O)

6. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(กรณีสมรส) (รหัส O)

7. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย (บุตรสัญชาติไทย) (รหัส O)

8. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้ หรือรับความอุปการะจากบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)

9. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O)

10. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในรัฐวิสาหกิจ องค์การกุศลสาธารณะ องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ สมาคมหอการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิ (รหัส O)

11. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)

12. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ (รหัส R)

13. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการศึกษาของพระสงฆ์ (รหัส ED)

14. ขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รหัส B)

15. การยื่นและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (รหัส O)

16. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รหัส F)

17. ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน (รหัส M)

18. ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ (นักวิจัย)(รหัส RS)

19. ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพ (รหัส B)

20. ผู้ประสงค์เข้ามาพำนักระยะยาว Non “o-x”

แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด – หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน (แบบ สตม.4)