การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry Permit)

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นอันสิ้นสุด แต่หากก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่

วิธีการแจ้ง

1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเงินค่าธรรมเนียม

2. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2. แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. (ไม่เกิน 6 เดือน)

• คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตม. 8

3. สำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง อย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้

• หน้าข้อมูลบุคคล

• หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง

• หน้าแก้ไขข้อมูลบุคคล (ถ้ามี)

• หน้าตราประทับอนุญาตเข้าราชอาณาจักรครั้งล่าสุด

• หน้าตราประทับอนุญาตการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ถ้ามี)

4. บัตรขาออก (ตม.6) และสำเนา 1 ฉบับ

5. เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (กรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร)

6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สำหรับหนึ่งครั้ง และ 3,800 บาท สำหรับเกินกว่าหนึ่งครั้ง