ข้อมูลบริการ

ข้อมูลการให้บริการคนต่างด้าวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

การขออยู่ต่อ

ให้บริการขออยู่ต่อ สามารถอ่านหลักเกณฑ์การขออยู่ต่อตามประเภทต่างๆ ได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดยคลิ๊กที่รายละเอียดด้านล่าง

แจ้งที่พักอาศัย

การแจ้งที่พักอาศัยเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กอ่านได้ที่รายละเอียดด้านล่าง

แจ้งการอยู่อาศัยเกิน 90 วัน

คนต่างด้าวมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิ๊กอ่านที่รายละเอียดด้านล่าง

การสงวนสิทธิ์การกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางออกไป ต่างประเทศ โดยระยะเวลาในการได้รับอนุญาตเดิมยังเหลืออยู่ จะต้องขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา สามารถอ่านรายละเอียดการขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา