สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5

ผังตม.5 67