กฏหมายที่ควรรู้

คนเข้าเมือง/การขออยู่ต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางอนุญาต

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ Visa on Arrival

ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายชื่อประเทศกลุ่มที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว (ผ.30)

ประกาศกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 16

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการขออยู่ต่อ

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง