วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. สตม. และ บก.ตม.5 พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ และติตตามความคืบหน้า โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ 3 ประเด็น ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยกำหนดเป้าหมายผลการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 30 เม.ย.67 ซึ่งขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลครบทุกหัวข้อแล้ว
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) กำหนดเป้าหมายผลการดำเนินการ 100%
3. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) กำหนดเป้าหมายผลการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 31 มิ.ย.67 ซึ่งขณะนี้มีการตอบแบบวัดการรับรู้ครบเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง