วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.
พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. สตม. และ บก.ตม.5 พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ และติตตามความคืบหน้า โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้
1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) กำหนดให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 เม.ย.67 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกำหนด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจของสำนักงาน ป.ป.ช. และกระบวนการอุทธรณ์ 1 พ.ค.-15 ก.ค.67 และจะมีการสรุปผลและเผยแพร่การประเมินภายในเดือน ส.ค.67
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) กำหนดให้ดำเนินการภายในวันที่ 1 ก.ค.67 นั้น ขณะนี้มีการตอบแบบวัดการรับรู้ครบถ้วน 100% แล้ว
3. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) กำหนดให้ดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 1 ก.ค.67 ซึ่งขณะนี้มีการตอบแบบวัดการรับรู้ครบเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และฝ่ายเลขาฯ ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้จนถึง 1 ก.ค.67

Tags:

Comments are closed

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง