แนวทางการดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลของแรงงาน 3 สัญชาติเมียนมา 🇬🇭 กัมพูชา 🇰🇭 และลาว 🇱🇦

ที่มา : กรมการจัดหางาน

เมียนมา 🇬🇭
กัมพูชา 🇰🇭
ลาว 🇱🇦

Tags:

Comments are closed